Informácie o spracúvaní osobných údajov

Firma Stamol, s.r.o. Vám zaručuje dostatočnú ochranu pri spracúvaní Vašich osobných údajov, zaobchádzame s nimi na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známe tiež pod skratkou GDPR) a podľa zákona 18/2018 Z. z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1/ Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel

Osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby a iba v rozsahu, ktorý je obmedzený a nevyhnutný pre účely uzavretia zmluvy, pre ďalšiu budúcu spoluprácu a opätovné nahliadnutie. Osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, E-mail, rodné číslo, poisťovňa, dátum narodenia, číslo účtu, fotografia.

 

2/ Kto má prístup k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci správcu, ktorí s Vašimi osobnými údajmi nakladajú len v rozsahu, ktorý je obmedzený účelom spracúvania. Osobné údaje sú uložené a zálohované v databáze externých dodávateľov.

 

3/Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo obrátiť sa na správcu Vašich osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Ďalej máte právo na:

 

  • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
  • právo na oznamovaciu povinnosť správcu osobných údajov v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

 

 

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním správcu osobných údajov písomne prostredníctvom e-mailu: osobne.udaje@stamol.sk alebo osobne.

 

4/ Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania doby evidencie v databáze externých dodávateľov, počas platnosti zmluvy o dielo a následne 5 rokov po jej ukončení. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať.